Giới Trẻ Giáo Họ Cao Sơn - GX Đại Ơn
Giới Trẻ Giáo Họ Cao Sơn - GX Đại Ơn

Giới Trẻ Giáo Họ Cao Sơn - GX Đại Ơn

20 Thành viên

Đạo là con đường cho tất cả đi tới
Chân lý để làm người . giáo lý tuỳ duyên
Hiểu biết của mỗi người
Cao mình phải là mình Bạch
Cao mưu phải tẩy sạch hết tội đồ
Cao Sơn cùng cốc là tu luyện