Mạng Xã Hội Việt Nam PRO

  • Thành viên Pro được sử dụng các chức năng cao cấp.
  • Hiển thị ở khu vực thành viên nổi bật
  • Ẩn/Hiện thấy lần cuối
  • Quảng cáo bài đăng
  • Được stick xanh

Chọn gói nâng cấp

Star
đ200000 / Mỗi tuần

Hiển thị ở khu vực thành viên nổi bật

Xem ai thăm

Ẩn/Hiện thấy lần cuối

Được stick xanh

1 Bài đăng Quảng cáo bài đăng

1 Trang Quảng cáo trang

Không Khuyến mãi

Hot
đ800000 / 41 ngày

Hiển thị ở khu vực thành viên nổi bật

Xem ai thăm

Ẩn/Hiện thấy lần cuối

Được stick xanh

2 bài đăng Quảng cáo bài đăng

2 Trang Quảng cáo trang

10% Khuyến mãi

Ultima
đ7000000 / Per Year

Hiển thị ở khu vực thành viên nổi bật

Xem ai thăm

Ẩn/Hiện thấy lần cuối

Được stick xanh

5 bài đăng Quảng cáo bài đăng

2 Trang Quảng cáo trang

20% Khuyến mãi