Duy Quang Nguyễn  đang cảm thấy Hot
3 n

Đặt dấu chấm đầu tiên cho mxh mới của Việt Nam nào "."