Cứ nói thích một người là phải tỏ tình , nhưng lấy đâu ra cái can đảm ? .