Giáo dục cần làm cho người dân tin vào những hành động của những người làm giáo dục. Người làm giáo dục cũng cần có cái tâm trong sáng, đừng lạm dụng roi vọt quá mức. Phải làm sao để học trò sợ mình trong niềm kính trọng.

image