Dùng mạng xã hôi này sao mà chậm và lác vậy k ổn tẹo nào