Phương Đặng Đình  đã thêm ảnh mới vào Linh tinb
3 n

Mát trời

image