Phương Đặng Đình  đã thêm ảnh mới vào Linh tinb
4 n

Mát trời

image