Người chưa học istqb Advanced thì nghĩ trời ơi 3 môđun mỗi môđun 2 cuốn sách học đến bao giờ cho xong, mình sẽ phải đặt mục tiêu 3 đến 5 năm mới thi xong.
...
Người nào học rồi Hoặc thi rồi thì lại nghĩ: biết thế mình thi luôn một lúc 3 môđun cho nó đỡ mất thời gian học và ôn thi.
.
.
.
Vậy bạn sẽ nghe theo ai đây, liệu bạn có thể thi trong vòng một tháng dc 3 môđun của istqb advance không. Hãy xem thử video hướng dẫn này bạn sẽ biết được toàn bộ cấu trúc của việc ra đề thi. Đó cũng là lý do mà mình rất ngại dậy riêng từng môdun
https://m.youtube.com/watch?v=....ykpsjqUk5vA&list