Biz time hỏi bạn đang nghĩ gì.?
××× Đang nghĩ là mình đang nghĩ gì!!!!

image