Hay nhỉ, giờ có mạng xã hội VN, định chơi lẻ chăng?