Ping 5ms chắc bắn pubg chắc có vẻ ổn à nghen.

image