Minh Quân Nguyễn  đang cảm thấy Sốc
3 n

Ngày đầu đến với nhau.