Tiếc vì đã bỏ cuộc quá dễ dàng.
Tiếc vì ta gặp nhau trể một nhịp.
Tiếc vì đã bỏ lỡ những cơ hội tốt đẹp.
I'm losing my career.