Khách vào quầy mua 2 lần thuốc 10 ngàn đưa tờ này ? Sáng chưa tỉnh ngủ thối lại 490k cho khách, đáng lẽ phải thối 510k đúng không cả nhà??

image