?
Tự nhiên logout tài khoản BizTime trên app, phải login lại là sao !!!
Làm mất công dò lại password.