Quê em vào mùa gặt. Đẹp thì xin một like ạ.

image
image