Thần Đèn  đã chia sẻ một  bài đăng
3 n

Không tiền công nhận khổ thật

Cuộc sống khó khăn quá ?

image