''Loài người, thực ngu xuẩn''
---Impossibility Defense
https://m.youtube.com/watch?v=Wctc4uFEfQ4