Ánh Trăng Trên Cao...!
Đời Là Vua...
Ta là Nô Lệ...!

image