mạng xã hội có cơ chế giống Biz nè :x nhưng Token của Minds đổi ra Bitcoin được
https://www.minds.com/newsfeed/subscriptions

Minds
Favicon 
www.minds.com

Minds

Where minds gather. We are a fully open source social networking platform for Internet freedom.