Cũng nhiều lần muốn từ bỏ mà có điều này vớt vát.
Hỏi tại sao mình lại bắt đầu và 1 lon Bò húc để tiếp tục ? Keep goinggg

image