Tâm Hoàng  đang cảm thấy Đổ vỡ
4 n

Ít bạn quá. Công tác quảng cáo quá kém