TranDinhQuan  đang cảm thấy Hạnh phúc
3 n

- CẢM ƠN CEO VŨ VĂN ANH ĐÃ ĐƯA VIỆT NAM SÁNH VAI VỚI CƯỜNG QUỐC NĂM CHÂU VỀ MẠNG XÃ HỘI!