Hùng Phạm  đã chia sẻ một  bài đăng
4 n

Đỉnh cao của sự khinh bỉ

 Cảm thấy Vô cảm