Ố ồ ô ???
Lâu lâu vào xem thế nào mà,...
Thật là quan ngại!

image