Nguyen Van A  đang cảm thấy Cool
4 n ·Ha Noi

Xin chao

Ha Noi