Có những điều sẽ thay đổi, có những người sẽ ra đi. Nhưng hãy nhớ rằng, cuộc sống sẽ không vì bất cứ ai mà dừng lại.

image