Bizt sập chưa m.n thấy lâu ra version mới thế này chắc sập rồi nhể