3 n ·Youtube

Thương thì thương thế thôi
Biết bao đêm dài lòng anh ngóng chông...
_________________
cre: Gió Vẫn Hát - Long Phạm | Nghe Thôi Đừng Khóc Nhé