Cặp của một người ngồi kế bên trong giờ tin học nhưng năm sau sẽ hết
#LoveSun

image

phiếu khảo sát