4 n ·Youtube

TBT Nguyễn Phú Trọng phát biểu Chống tham nhũng
"làm thì làm không thì thôi"
https://youtu.be/MCfip6CYarA