Lee Binh  đã thêm ảnh mới vào EM TÔI VỚI GIẾNG NƯỚC LÀNG.
3 n

image