Đôi khi bạn mong muốn mọi thứ dễ hơn nhưng ngay cả những thứ dễ hơn cũng thật khó. Lúc đó, bạn càng trở nên thất vọng. Đàn ông thì càng rơi vào trạng thái thấy mình thật là vô tích sự. Kinh nghiệm cho thấy: Đừng mong điều dễ hơn mà hãy sẵn sàng đón nhận điều khó khăn hơn. Là đàn ông, chất là phải đối diện với thách thức vì sẽ có một lúc bạn sẽ cảm ơn... rằng nhờ thách thức thay vì những điều dễ hơn đến với bạn mà bạn trưởng thành hơn!