Có chút thất vọng. Thật sự.
Chắc vì đã mong chờ quá nhiều chăng?