Người dại ăn uống nhiệt tình
Người khôn rượu uống nửa bình là ngưng.

image