Người khôn chửi khéo nửa câu
Để cho người dại tưởng đâu khen mình

image