Đã chơi thì ngán gì đời: Thiên hạ lắm lời thây kệ họ đi...

image