cô xua dung nguyen  đã chia sẻ một  bài đăng
4 n

Đã chơi thì ngán gì đời: Thiên hạ lắm lời thây kệ họ đi...

image