Anh em sợi thử giây chiền này giá bao nhiêu ta?

image