Một khi đã làm là quyết tâm tới cùng!

Bởi muốn nghĩ thì phải nghĩ trước đó rồi. Chứ làm mà mới nghĩ thì cầm chắc cái thua!

Chốt câu bác Vượng!

image