Bình tĩnh thể lực dôi dao
Tư tin chiến thắng tự hào Việt Nam
phòng thủ chủ động tấn công
hiểu rõ đối thủ biết người biết ta
mạnh dụng sức . yếu dung mưu
Đối thủ có mạnh cơ nào cũng thua
Đi đến thắng lợi của người Việt Nam