PHẦN KIẾT TẬP LỜI DẠY CỦA NHƯ LAI:
Sau khi Như Lai diệt độ, hãy ghi chép tất cả những lời dạy của Như Lai trong suốt 49 năm, phân chia ra làm 4 phần:
1- Các lời dạy 15 năm đầu của Như Lai dạy, tất cả các môn thiền Quán để đạt những hiện tượng và thần thông nhẹ, gọi là pháp môn nguyên thủy.
2- Các lời dạy 15 năm kế tiếp của Như Lai, tất cả lý luận gọi là trung đạo.
3-Các lời dạy 15 năm sau nữa, Như Lai dạy, các pháp môn thiền Nghi, Tìm gọi là pháp môn Đại thừa.
4- Bốn năm sau cùng,Như Lai dạy Thanh tịnh Thiền. Đây là pháp môn Thiền mà hoài bão của Như Lai muốn dạy cho chúng sanh ở cõi Ta bà này. Vì quá đơn giản mà lại thành tựu cao nhất, sâu mầu nhất, trùm khắp nhất. Nhưng trái ngược với sự hiểu biết của loài người ở thế giới này, nên rất ít người tin. Vì sao vậy? Vì loài người cứ mãi chạy tìm kiếm bên ngoài, không chịu quay trở lại mình, thích cầu xin người này, khẩn lạy người nọ.
Sự sống tánh Phật, nó ở trong vỏ bọc của tánh Phật, nó là cái Chân như, tức như vậy thôi.Mà loài người cứ đi cầu người này, khẩn lạy người kia, thân tâm họ cũng ở trong lục đạo luân hồi như bao nhiêu người khác, họ chưa giúp được họ, thì làm sao giúp mình được. Sở dĩ nhiều người cầu xin khẩn lạy là có 3 nguyên nhân như sau:
1- Người đứng ra tổ chức đó được lợi rất lớn.
2- Họ thấy loài người nói gì cũng nghe và tin.
3: Vì vậy, họ chỉ cần ăn no, ở không, tưởng tượng nhiều chuyện để dụ những người ngu khờ để lấy tiền.
Đức Phật dạy thêm: Pháp môn này là Tối thượng thừa Thiền, cũng gọi là Như Lai thanh tịnh Thiền. Vì pháp môn thiền Thanh tịnh này, nó có tông và dòng riêng của nó không dính gì đến các pháp môn tu mà Như Lai dạy suốt 45 năm trước. Tuy nhiên, trong suốt 45 năm trước đó,Như Lai có dạy ẩn ý về pháp môn Thanh tịnh Thiền này. Vì sao Như Lai không dạy rõ pháp môn Thanh tịnh Thiền này ở thời ban đầu? Như Lai có dạy, đó là bài pháp" Bụi trần" để độ 5 anh em Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu với Như Lai thuở ban đầu. Như Lai thấy pháp môn Thanh tịnh Thiền này khó quá. Vì pháp môn này là từ bỏ những thứ danh, lợi, địa vị, mà loài người sống trong sức hút của vật lý Âm dương, nên khó có ai thoát ra được.Nếu Như Lai dạy pháp môn Thanh tịnh Thiền này không, thì không ai đến học, đồng nghĩa không giúp cho ai giải thoát được.

image