Nam Lê  đã thêm ảnh mới vào Sao lại tích trữ xang dầu?
4 n

Con người sẽ ch.ết nếu không thở tối đa 7 phút, nhịn khát tối đa 7 ngày và đói ăn tối đa 70 ngày.

Nhưng có thể không dùng xăng...cả đời.

Cớ sao lại tích trữ xăng dầu?

image
image
image