An cư lạc nghiệp đời là thế ai nào biết trước . một chủ ngờ
Nay thời coivd quay trở lại
Đau lòng lá rụng giữa mùa thu
Phong rêu cảnh mịt mù
Bo hết cho đoi khó khăn quá
Đồng tiền bát gạo ai không quí
Tình nghĩa mới là bình an
Bây giờ u mê môt thừa
Sao đời người không tinh ngọ
Thân ôi một kiếp người

image
image