Mô Tả Công Việc


- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Thứ 7 làm đến 15h)

- Thay mặt Tổng Giám đốc kiểm tra, giám sát, đôn đốc công việc các phòng ban, bộ phận theo kế hoạch, biên bản, chỉ đạo

- Là cầu nối thông tin giữa các phòng ban, bộ phận với Tổng Giám đốc

- Kiểm tra, theo dõi giấy tờ trình ký TGĐ

- Soạn thảo các biểu mẫu, văn bản, tài liệu, công văn theo chỉ đạo của TGĐ

- Báo cáo tiến độ, đánh giá về hiệu quả làm việc các phòng ban

- Kiểm tra, theo dõi các phòng ban thực hiện kế hoạch công việc

- Theo dõi thanh toán chi phí công tác cho TGĐ

- Quản lý tài liệu, công văn, hồ sơ

- Truyền đạt thông tin của TGĐ đến các phòng ban

- Công tác khác

Favicon 
ketnoiviec.net

TRỢ LÝ

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Thứ 7 làm đến 15h) - Thay mặt Tổng Giám đốc kiểm tra, giám sát, đôn đốc công việc các phòng ban, bộ phận theo kế hoạch, biên bản, chỉ đạo - Là cầu nối thông tin giữa các phòng ban, bộ phận với Tổng Giám đố