Hải phòng là không lòng vòng nhưng cầu thì rất là lòng vòng

image
image