ảnh em bé năm trước giải phóng...
thật ấn tượng

image