"Trưởng thành rồi mới phát hiện, ngoại trừ tăng cân ra chẳng có việc nào dễ dàng cả..."