Quá khó để hiểu một người ->Càng khó hơn khi em tìm một người hiểu mình

Thật sự: Suy nghĩ trong em bây giờ là…” Không hẳn là kết thúc, chỉ là trở về lúc chưa từng tồn tại mà thôi”

image