khi thông tin về việc có ca lây nhiễm trong cộng đồng xảy ra ở Quảng Ninh, Hải Dương, hàng đoàn người ở Quảng Ninh đã ra quốc lộ đón xe vội vã bỏ đi